Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
от Ръководството на  „ВИ ДЖИ ЕЙСИ” ООД,  гр. Перник
за политиката по качеството
 
Главни цели на нашата организация са:

1. Да постигане на максимално задоволяване на изискванията на клиентите във връзка с качеството на предлаганите услуги, свързани с: извършване на строително-монтажни работи.

2. Да осигурява устойчиво развитие на компанията по отношение на ниво на печалба, като по този начин отстоява своето място на пазара и социалната си мисия, включително гарантиране на работните места и справедливо заплащане.

ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

1. Удовлетвореност на клиентите - най-важно условие, което осигурява организацията да просъществува и в бъдеще. Единствен критерий за постигнатото от нас качество е равнището на удовлетвореност на клиентите.

Като основен измерител за постигната удовлетвореност на клиента в организацията се приема липсата на основателни оплаквания и рекламации, които ще насърчават нашия стремеж към непрестанни подобрения.

2. Лидерството и съпричастността на хората в организацията са другите два ръководни принципа в нашата организация. Лидерите установяват онази атмосфера за труд и творчество, която мотивира и увлича и останалите сътрудници да участват пълноценно при постигане на основните цели.

Изключително важно е да се работи в екип с твърдото и ясно убеждение, че само желаният и търсеният резултат на нашият труд ще доведе до добро икономическо състояние на организацията и просперитет на всеки един от нас.

3. Създаване на такива ресурсни и организационни предпоставки и такива условия на труд и механизми за мотивация, че всеки служител да е най-активно и пълноценно ангажиран, всеки според своите отговорности, с ефективни действия за осигуряване и развитие на качеството.

Основни критерии за оценка на степента на мотивираност и пълно участие на всички сътрудници при изпълнение на поставените цели са реалните приноси на всеки от тях, активното им участие в процеса на извършване на непрестанни подобрения в организацията.

4. Използването на процесния подход при изграждането, внедряването и ефикасното функциониране на Системата за управление на качеството на организацията е предпоставка за въвеждането на системния подход в управлението.

Решенията, които ръководството взима се основават на сериозен и задълбочен анализ на събираните в организацията данни.

5. Взаимоизгодни отношения с доставчиците са другия ръководен принцип в нашата работа. От качеството на нашите доставки зависи и качеството на нашата дейност и затова ние акцентираме на развитие и укрепване на отношенията с основните доставчици.

6. Постоянни подобрения на всички равнища в организацията. Това значи истински полезната работа по предотвратяване на грешки да се изнесе начело пред не дотам ефективната работа по търсене и отстраняване на вече допуснати грешки.

УДОВЛЕТВОРЕНИТЕ КЛИЕНТИ Е НАЙ-ВАЖНОТО УСЛОВИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Нашите ресурси, знания, умения, опит и амбиция ни дават увереност, че можем да спечелим доверието на клиентите. Вярваме в способностите на всеки член от нашия екип и ценим приноса му в постигането на главната ни цел.

 

17.08.2012 год.                                                               Управител:

гр. Перник                                                                                         /А. Тонев/