ПОЛИТИКА НА “ВИ ДЖИ ЕЙСИ” ООД

 ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 

„ВИ ДЖИ ЕЙСИ” ООД като организация която извършва строително-монтажни работи си поставя за главна цел непрекъснато подобряване на работата по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и недопускане на инциденти при работа. Висшето ръководство се ангажира да поддържа и развива Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и си поставя следните ръководни принципи своята работа:

¨           Постигане и поддържане на съответствие с приложимите законови и други изисквания, приети от организацията;

¨           Постоянно подобряване на работните места и условията на труд в организацията с цел намаляване   до минимум на рисковете за здравето и безопасността на хората;

¨           Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;

¨           Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез приемане на цели и програми;

¨           Непрекъснат обмен на информация и консултации с персонала и други зиантересовани страни по въпроси, касаещи здраовсловните и безпасни условия на труд;

¨           Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

¨           Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия.

 

Политиката по здравословни и безопасни условия на труд е документирана и разпространена сред сътрудниците на организацията и е известена на обществеността.

Координаторът по екология, безопасност и здраве /КЕБЗ/ и ръководителите на структурни звена провеждат периодични обучения по Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд и приложимото законодателство по здраве и безопасност при работа.

Координаторът по екология, безопасност и здраве е пряко подчинен на управителя. На него са делегирани всички права, свързани с функционирането на СУЗБУТ.

Ръководството на “ВИ ДЖИ ЕЙСИ” ООДе поело своята отговорност пред обществото, клиентите и всички заинтересовани страни да следи и непрекъснато намалява рисковете, свързани със здравето и безопасността на персонала от своите дейности, процеси, продукти и услуги. Всички сътрудници на организацията са ангажирани по отношение на осигуряване на здравето и безопасността при работа и прилагане изискванията, произтичащи от СУЗБУТ.

 

Дата: 17.08.2012 г.                                                         Управител:…

                                                                                                    (А. Тонев)