ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НА „ВИ ДЖИ ЕЙСИ”
 

Като организация, която извършва строително-монтажни работи и е отговорна пред обществото „ВИ ДЖИ ЕЙСИ” поддържа и ще развива система за управление на околната среда съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и приложимите законови и нормативни изисквания.  Стратегическата насоченост на тази политика е свързана със стремежа за развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

¨           Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез управление на строителните отпадъци в съответствие с изискванията;

¨           Стремеж към икономично потребление на горива и ел. енергия;

¨           Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане;

¨           Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми като част от бизнес-стратегията на Организацията;

¨           Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;

¨           Стремеж към постигане на съответствие със .законовите и други изисквания по опазване на околната среда, приложими за всички дейности и процеси;

¨           Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда и редовни вътрешни проверки;

¨           Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

Всички работници на „ВИ ДЖИ ЕЙСИ”, както и фирмите – доставчици, контрагенти и подизпълнители, се призовават да се съобразяват с принципите и изискванията на настоящата политика по околна среда. Отговорността и отношението към изискванията и ефективното функциониране на системата за управление на околната среда съставляват неразделна част от длъжността на всеки и представляват важен елемент за оценка на работата на отделния работник и служител.

 
 

Дата: 17.08.2012 г.                                                         Управител:……………….

                                                                                                       (А. Тонев)